Scéim Deontais d’Fhéilte agus Imeachtaí ar oscailt anois

Is féidir iarratas a dhéanamh anois ar Scéim Deontas Féilte & Imeachtaí 2024 de chuid Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. Tá sé mar aidhm ag an scéim tacú le himeachtaí ar fud Phort Láirge a chuidíonn chun áit níos bríomhaire agus níos inbhuanaithe a dhéanamh de Phort Láirge.

Mar thoradh ar an rath a bhí ar chuid d’fhéilte na bliana seo caite, a chuir clár níos glaise agus níos báúla don timpeallacht ar fáil, tá béim ar inbhuanaitheacht i bpróiseas iarratais na bliana seo arís. Tá an tÚdarás Áitiúil ag iarraidh oibriú le féilte agus le himeachtaí chun sprioc Phort Láirge a bhaint amach, is é sin, a bheith mar an chéad limistéar atá neodrach ó thaobh carbóin de in Éirinn.

Chuir Féile Fómhar na bliana seo réimse beart inbhuanaitheachta ar taispeáint, amhail úsáid a bhaint as cineál nuálach fuinnimh in-athnuaite trí Ola Glasraí Hidriginithe (HVO) chun cumhacht a thabhairt don fhéile, chomh maith le cosc iomlán ar gach plaisteach aon úsáide agus stáisiúin uisce athlíonta ar an láthair a sholáthar.

Le haghaidh 2023, leithdháil Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge €1.5m i maoiniú d’fhéilte agus d’imeachtaí. Tacaíonn an leithdháileadh le 57 féile agus imeachtaí ar fud Chathair agus Chontae Phort Láirge agus é mar aidhm acu féilte áitiúla a chur chun cinn a bhfuil leas eacnamaíoch, turasóireachta, cultúrtha/ealaíonta nó pobail ag baint leo do Phort Láirge. Tá maoiniú ar fáil freisin chun tacaíocht oiliúna a chur ar fáil chun cabhrú le féilte agus imeachtaí áitiúla forbairt agus fás.

Tá Méara Chathair agus Chontae Phort Láirge, An Comh. Joe Conway ag spreagadh féilte nua chun iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú, ag rá, “Tá os cionn seasca féile sa chathair agus sa chontae i mbliana amháin. Chomh maith leis na féilte móra cosúil le Spraoi, Winterval agus Féile an Chomaraigh, tá féilte spreagúla céaduaire cosúil le Féile Idirnáisiúnta Orgáin Phort Láirge agus an Fit-Up Theatre Festival de chuid Amharclann Ghealach Gorm, mar shampla.

“Tá féilire d’fhéilte atá bríomhar agus leathan ag Port Láirge i rith na bliana. Tá súil againn go ndéanfaidh féilte atá ann cheana agus féilte nua agus atá ag teacht chun cinn iarratas ar mhaoiniú ionas gur féidir linn leanúint ar aghaidh ag léiriú gur áit iontach, éirimiúil agus ealaíonta atá i bPort Láirge.”

Ní mór iarratais a chur isteach ar líne ag www.waterfordfestivals.ie áit ar féidir le hiarratasóirí acmhainní a fháil chun cabhrú leo lena n-imeacht a chur i gcrích.

Is é 27 Samhain an spriocdháta le haghaidh iarratas.

-críoch-

About Conan Power

A news blog with all the latest items of interest from Waterford City & County Council, Ireland.
This entry was posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Scheme / Grant. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.